Εξοπλισμός – Equipment

bioMérieux Vidas PC
Αυτόματος ορμονολογικός, ανοσολογικός αναλυτής / Automatic hormone-immunological analyzer 

Roche Cobas Integra 400 plus
Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής / Automatic biochemical analyzer 

bioMérieux Vitek 2
Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και αντιβιογράμματος / Automatic microbial and antibiotic identification system

bioMérieux Option 2 plus
Ημιαυτόματος αναλυτής παραγόντων πήξεως / Coagulation Analyzer

Beckman Coulter ACT-5 diff
Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής / Automatic hematology analyzer

Urilyzer 100
Αναλυτής ούρων / urine analyzer

Easylyte
Αναλυτής ηλεκτρολυτών  / electrolyte analyzer

Zeiss PrimoStar
Μικροσκόπιο  Αντιθέτου Φάσεως / Phase Contrast Microscope

SLIS Infomed
Εφαρμογή συστήματος αυτόματης ανάγνωσης εντολών και μεταφοράς αποτελεσμάτων με barcode για την αποφυγή λαθών αντιγραφής και την τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων SLIS Infomed / Implementing an automatic read command system and transferring results with a barcode to prevent copy errors and maintain backup and history of the results, SLIS Infomed Quality Control